Symfony API
Namespace

Symfony\Component\Locale\Stub

StubCollator Alias of {@link \Symfony\Component\Intl\Collator\Collator}.
StubIntl Alias of {@link \Symfony\Component\Intl\Globals\IntlGlobals}.
StubIntlDateFormatter Alias of {@link \Symfony\Component\Intl\DateFormatter\IntlDateFormatter}.
StubLocale Alias of {@link \Symfony\Component\Intl\Locale\Locale}.
StubNumberFormatter Alias of {@link \Symfony\Component\Intl\NumberFormatter\NumberFormatter}.