Symfony API
Namespace

Symfony\Component\HttpKernel\DataCollector

ConfigDataCollector ConfigDataCollector.
DataCollector DataCollector.
EventDataCollector EventDataCollector.
ExceptionDataCollector ExceptionDataCollector.
LoggerDataCollector LogDataCollector.
MemoryDataCollector MemoryDataCollector.
RequestDataCollector RequestDataCollector.
RouterDataCollector RouterDataCollector.
TimeDataCollector TimeDataCollector.

Interfaces

DataCollectorInterface DataCollectorInterface.