Symfony API
Namespace

Symfony\Component\Form\Extension\Validator

ValidatorExtension Extension supporting the Symfony2 Validator component in forms.
ValidatorTypeGuesser