Symfony API
Namespace

Symfony\Bundle\WebProfilerBundle\Controller

ExceptionController ExceptionController.
ProfilerController ProfilerController.
RouterController RouterController.