Symfony API
Namespace

Symfony\Bundle\FrameworkBundle\DataCollector

RouterDataCollector RouterDataCollector.