Symfony API
Namespace

Symfony\Bridge\Swiftmailer\DataCollector

MessageDataCollector MessageDataCollector.