Symfony API
Namespace

Symfony\Bridge\Doctrine\HttpFoundation

DbalSessionHandler DBAL based session storage.
DbalSessionHandlerSchema DBAL Session Storage Schema.